Małopolski Informator Społeczny Małopolski Informator Społeczny

Dodaj do bazy
Wypełnij formularz, dodaj
instytucję lub organizację.
Polecamy
Poleć znajomemuDrukuj stronę

 Charakterystyka danych 

Małopolski Informator Społeczny (MIS) zawiera dane o instytucjach pomocy i integracji społecznej w regionie, zdefiniowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 - 2013, tj.:
1) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

• regionalny ośrodek polityki społecznej
• ośrodki pomocy społecznej
• powiatowe centra pomocy rodzinie
• domy pomocy społecznej
• ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
• ośrodki interwencji kryzysowej
• ośrodki wsparcia
• placówki opiekuńczo - wychowawcze
• jednostki specjalistycznego poradnika

  2) Jednostki zatrudnienia socjalnego:

  • centra integracji społecznej
  • kluby integracji społecznej

  3) Organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej

  4) Zakłady aktywności zawodowej

  5) Warsztaty terapii zajęciowej

  6) Inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, w tym:

  -  instytucje rynku pracy:
  • Wojewódzki Urząd Pracy
  • powiatowe urzędy pracy
  • ochotnicze hufce pracy

  - instytucje oświatowe:
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
  • poradnie psychologiczno - pedagogiczne
  • uniwersytety trzeciego wieku.

  Dodatkowo, w Informatorze, w zakładce „Polecane bazy danych” zebrano linki do zewnętrznych stron internetowych zawierających zidentyfikowane bazy danych o podmiotach prowadzących działalność związaną ze sferą pomocy i integracji społecznej. Znajdziemy tu bazę podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych, a także bazy: placówek opieki zdrowotnej, zakładów pracy chronionej, agencji zatrudnienia, komend Policji, Sądów Rejonowych, urzędów gminnych i powiatowych oraz szkół w naszym województwie.


  Przebudowa Vortalu współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  PO KLWMROPSEFS

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
  ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, tel.: 012 661 03 00, fax: 012 422 06 36 w.44, www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl