Małopolski Informator Społeczny Małopolski Informator Społeczny

Dodaj do bazy
Wypełnij formularz, dodaj
instytucję lub organizację.
Polecamy
Poleć znajomemuDrukuj stronę

 O Informatorze 

Małopolski Informator Społeczny (MIS) zawiera informacje o instytucjach pomocy i integracji społecznej w regionie. Wybór jednostek, o których są gromadzone dane, dokonany został przede wszystkim w oparciu o definicję jednostek pomocy i integracji społecznej, jaką podaje „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”. Zgodnie z definicją „Słownika terminologicznego” w/w dokumentu podmiotami tymi są: „jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej)”. Dodatkowo w Informatorze zgromadzono informacje o instytucjach rynku pracy i instytucjach oświatowych, a także linki do zidentyfikowanych baz danych podmiotów powiązanych ze sferą pomocy i integracji społecznej („Polecane bazy danych”).

Informacji o instytucjach pomocy i integracji społecznej można szukać na trzy sposoby:

  • „Szukaj wg podziału terytorialnego” – wyszukiwanie danych według siedziby podmiotu (mapa Małopolski);
  • „Szukaj wg sektorów” - wyszukiwanie danych o podmiocie według podziału sektorowego;
  • „Wyszukiwanie proste” - wyszukiwanie danych o podmiocie według jego nazwy.

Przebudowa Vortalu współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KLWMROPSEFS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, tel.: 012 661 03 00, fax: 012 422 06 36 w.44, www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl